Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), uz primenu od 1. januara 2019. godine, propisuje se novo uređenje osnovnih poslovnih funkcija Poreske uprave kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija. Između ostalog, od 1. januara 2019. godine propisuje se uvođenje poreske kontrole.

Prema zakonskoj definiciji, poreska kontrola je:

– postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i

– postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa Zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika, koji vrši Poreska uprava u skladu sa Zakonom.

Sačinjen je plan poreske kontrole za 2019. godinu, i to prema stepenu rizika poreskih obveznika.

Kako se planira kontrola?

Centrala Poreske uprave vodi se razvijenim sistemom analize rizika na osnovu baze podataka koja se konstantno ažurira.  Analiza rizika rezultira podelom poreskih obveznika u grupe rizika, prema više kriterijuma.

Na određivanje stepena rizika poreskih obveznika utiču sledeći faktori:

– Visina ostvarenog prometa,

– Veličina poreskog obveznika iz finansijskih izveštaja,

– Učestala promena nadležne filijale,

– Broj zaposlenih radnika prema veličini poreskog obveznika,

– Obveznici koji imaju povezana lica, a istom je privremeno oduzet PIB,

– Procentualno učešće podignute gotovine u prihodu,

– Ostvarena marža,

– Učešće izvoza u ukupnom prometu,

– Visina iskazanog poslovnog gubitka u poslovanju,

– Visina iskazanog gubitka,

– Status obveznika stečaj/likvidacija,

– Odnos nematerijalnih troškova i prihoda,

– Odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda,

– Odnos ukupnih prihoda i rashoda,

– Učešće poslovnog dobitka u prihodima,

– Učešće dobiti u prihodima,

– Odnos dobiti i oporezive dobiti,

– Prethodne kontrole, učestalost i statusi kontrola

Osim ovih faktora, na plan poreske kontrole takođe utiču i: sektor (delatnost), oblik organizovanja obveznika (pravno lice, preduzetnik), veličina i mesto obavljanja delatnosti, te raspoloživost resursa.

Analizom rizika izvršeno je grupisanje i rangiranje poreskih obveznika i dobijeno je 505.567 poreskih obveznika, i to:

  • pravna lica 245. 082 poreskih obveznika,
  • preduzetnici 256.038 poreskih obveznika,
  • od kog broja za 117.915 preduzetnika porez na prihode od samostalne delatnosti se utvrđuje u paušalnom iznosu i
  • fizička lica 4. 447 poreskih obveznika.

Svi ovi obveznici su podeljeni u pet grupa po stepenu rizika, od prve grupe u kojoj su neznatno rizični obveznici (rizik 1-3), do pete grupe u kojoj su obveznici vrlo visokog rizika (rizik 16-25).

Izbor obveznika za kontrolu u 2019. godini

U skladu sa raspoloživim resursima poreskih inspektora, rizicima, kao i izvršenim kontrolama u prethodnom periodu, doneta je odluka da se poreska kontrola fokusira prvenstveno na obveznike visokog rizika iz sledećih grupa:

– obveznici čiji su osnivači nerezidenti, njihove transakcije sa povezanim licima, i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,

– obveznike koji vrše statusne promene i uticaj prenosa imovine i obaveza na PDV i porez na dobit preduzeća,

– obveznici koji se bave prometom naftnih derivata i pravilnost obračunavanja i plaćanja akcize.

Kontrolom će se proveravati pravilnost iskazivanja obaveze po osnovu PDV, akcize, poreza na dobit pravnih lica, poreza na prihode od samostalnih delatnosti i poreza po odbitku.

Posebna pažnja biće usmerena ka obveznicima koji su duže od 12 meseci u poreskom kreditu. Prilikom odabira obveznika za kontrolu poreza na dodatu vrednost koristiće se i podaci u Pregledu obračuna poreza na dodatu vrednost na obrascu POPDV.

Kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase vršiće se kod obveznika kod kojih je u opticaju velika količina gotovog novca, kao i provere radnopravnog statusa zatečenih radnika.

Posebna pažnja biće usmerena i na kontrole lica koja obavljaju neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost.

Trajanje kontrole

Dužina trajanja kontrole je uslovljena veličinom poreskog obveznika, i obavljaće se po sledećem generalnom pravilu:

  • mikro poreski obveznici – vreme trajanja kontrole je 85 inspektor sati,
  • mali poreski obveznici – vreme trajanja kontrole je 105 inspektor sati,
  • srednji obveznici -vreme trajanja kontrole je 150 inspektor sati,
  • veliki poreski obveznici (obveznici CVPO) – vreme trajanja kontrole je 240 inspektor sati,
  • veliki poreski obveznici (koji nisu u CVPO) – vreme trajanja kontrole je 200 inspektor sati.

Na zaštiti prava intelektualne svojine na računarske programe i baze podataka biće angažovano 12 inspektora, specijalizovanih za ovu vrstu kontrole. Za 2019. godinu planira se 100 kontrola legalnosti softvera na terenu kod poreskih obveznika.

Kompletan Plan poreskih kontrola za 2019. godinu možete pročitati ovde.

A ako niste skloni riziku, i volite da budete spremni na sve, javite nam se i mi ćemo vam pomoći da pripremite svu potrebnu dokumentaciju.