Za period od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine

 

Vlada Republike Srbije je u „Sl. glasnik RS“, br. 4/2019 od 25. januara 2019. godine objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana kao i usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Usklađeni dinarski iznosi se primenjuju od 1. februara 2019. godine.

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 15.300 dinara
 • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 1) –  3.914 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 2.349 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 6.850 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 39.137 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 9.784 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 19.567 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 5.872 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (član 9. stav 1. tačka 9) – 68.488 dinar
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 11.741 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 9.784 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 5.253 dinara
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 13.001 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 100.000 dinara
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 13.001 dinara

Tabela za poređenje novih sa starim neoporezivim iznosima može se videti ovde.