Ministar finansija je 9. jula 2019. godine doneo Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Pravilnik“), koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjuje se za obračun poreza na dobit pravnih lica od 2019. godine.

Pravilnikom se uređuje primena člana 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), koji propisuje mogućnost izuzimanja prihoda po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, iz osnovice poreza na dobit pravnih lica.

Pravilnikom se precizira način obračuna kvalifikovanog prihoda, pravo na korišćenje olakšice i dokumentacija koju bi poreski obveznik trebalo da poseduje. Pravilnikom se uvodi OKP obrazac – obrazac za obračun kvalifikovanih prihoda – koji će svaki poreski obveznik koji primenjuje ovu olakšicu biti dužan da podnese uz poreski bilans.

Evo i najznačajnijih odredbi ovog Pravilnika.

Ko ima pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda?

Svaki poreski obveznik – nosilac prava na deponovanom autorskom delu, odnosno nosilac prava ili podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom, koji ostvaruje prihode po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela odnosno pronalaska, a koji najkasnije do isteka poreskog perioda u kojem prvi put primenjuje član 25b deponuje kod nadležnog organa autorsko delo, odnosno, podnese prijavu u vezi sa pronalaskom.

Podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom gubi pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice:

  • počev od poreskog perioda u kojem mu je prijava odbijena od strane nadležnog organa.
  • počev od poreskog perioda u kojem mu je prijava odbačena od strane nadležnog organa, a dužan je da u tom poreskom periodu poresku osnovicu uveća za ukupan iznos umanjenja poreske osnovice iz prethodnih poreskih perioda, po osnovu izuzimanja kvalifikovanog prihoda.

Deponovanim autorskim delom za potrebe izuzimanja kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice smatraće se sve prerade izvornog deponovanog autorskog dela, koje nisu deponovane, ako obveznik do isteka roka za podnošenje poreske prijave deponuje naknadnu preradu izvorno deponovanog autorskog dela, a da, izvorno delo i sve njegove prerade, uključujući i poslednju deponovanu – sadrže karakteristične elemente izvornog deponovanog autorskog dela – što je od značaja za industrije čija autorska dela vrlo često podležu izmenama, te bi deponovanje svake prerade predstavljalo nerazuman teret za obveznika.

Obveznik kome prestane status nosioca prava u vezi sa pronalaskom, usled isteka perioda trajanja prava, gubi pravo na primenu člana 25b Zakona od perioda u kojem je takav status izgubio.

Kako se obračunava iznos kvalifikovanog prihoda koji se izuzima iz osnovice?

Kvalifikovani prihod se utvrđuje za poreski period tako što se iznos ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela u tom poreskom periodu umanjuje za iznos kvalifikovanih rashoda a zatim množi procentom kojim je izraženo učešće ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom.

Tako utvrđen kvalifikovani prihod, izuzima se iz poreske osnovice u iznosu od 80%.

Ukoliko je iznos kvalifikovanog rashoda u prvom poreskom periodu veći od iznosa ukupnih prihoda, ukupan prihod će se umanjiti do vrednosti 0, a u drugom i svakom narednom poreskom periodu će iznos kvalifikovanih rashoda umanjivati ukupni prihod (najviše do vrednosti 0), ali isključivo u preostalom iznosu koji nije umanjio ukupne prihode u prethodnim poreskim periodima.

Kvalifikovani rashodi su ukupni istorijski ili tekući poreski priznati rashodi u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koji su kao posledicu imali nastanak deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska. Šta se smatra troškovima u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja utvrđuje se imajući u vidu odredbe Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu, bez obzira na to da li obveznik primenjuje olakšicu iz člana 22g  Zakona.

Dodatno, u slučaju da je deponovano autorsko delo stečeno statusnom promenom ili nenovčanim ulogom u kapital, obveznik uzima u obzir kvalifikovane rashode prenosioca.

Ukupni troškovi su ukupni kvalifikovani rashodi uvećani za različite izdatke (na primer, izdaci u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koji su nastali prema licu koje je nerezidentno lice, deo izdataka prema povezanim licima koji je iznad iznosa koji se smatra „van dohvata ruke“), sa napomenom da, ukoliko su takvi izdaci nastali kako u vezi sa deponovanim autorskim delom, tako i u druge svrhe obveznika, samo srazmeran deo tih izdataka se uključuje u ukupne troškove.

Posebna pravila za obveznike koji su autorsko delo deponovali/podneli prijavu za pronalazak nakon 1. januara 2019. godine, a koji su na 31.12.2018. godine imali osnovno sredstvo/sredstvo u pripremi/nematerijalnu imovinu evidentiranu u svojim poslovnim knjigama ili su ostvarivali prihode od autorskog dela/pronalaska – uvode se normirani istorijski poresko priznati rashodi:

  • 60% od ukupnog prihoda u prvom poreskom periodu.
  • 40% od ukupnog prihoda u drugom poreskom periodu
  • 20% od ukupnog prihoda u trećem poreskom periodu.

Obveznik koji koristi normirane istorijske rashode, tekuće rashode evidentira i iskazuje na isti način kao i ostali obveznici koji primenjuju izuzimanje. Bitno je istaći da u obračun srazmere kvalifikovanih rashoda i ukupnih troškova ulaze isključivo rashodi i izdaci nastali nakon 1. januara 2019. godine.

Koju je dokumentaciju potrebno da poseduje poreski obveznik koji primenjuje pravo na izuzimanje?

Pravilnik propisuje obaveznu dokumentaciju koju obveznik mora da poseduje ukoliko koristi pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda, a takva dokumentacija se priprema zasebno za svako autorsko delo/pronalazak za koji obveznik primenjuje izuzimanje iz člana 25b Zakona, u svakom poreskom periodu u kojem se koristi pravo na izuzimanje.

Dokumentacija obuhvata niz dokumenata – potvrdu od nadležnog organa za zaštitu i registraciju autorskih dela/pronalazaka, ugovore i račune u vezi sa davanjem autorskog dela na korišćenje, ugovore i drugu dokumentaciju u  vezi sa kvalifikovanim rashodima i ukupnim troškovima, itd.

Obveznik je takođe dužan da poseduje:

  • Evidenciju prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela odnosno po osnovu ustupanja prava u vezi sa pronalaskom
  • Evidenciju ukupnih troškova u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koji su rezultirale nastankom deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska, u kojoj je potrebno naznačiti koji se deo troškova smatra kvalifikovanim rashodom.

Obe evidencije prihoda je potrebno mapirati prema poslovnim knjigama, odnosno, naznačiti na kojima računima su dati prihodi evidentirani.

Obveznik koji koristi normirane iznose kvalifikovanih rashoda nije dužan da poseduje dokumentaciju za iznos normiranih kvalifikovanih rashoda.

Obveznik je dužan da dokumentaciju pripremi i poseduje u momentu podnošenja poreske prijave, a dostavlja je nadležnom organu po zahtevu.

Celokupan Pravilnik se može pogledati ovde.